fbpx

Obchodní podmínky

Následující obchodní podmínky se týkají dodávek veškerého zboží nabízeného společností SimplyUp Group s.r.o. (dříve Print Partners s.r.o.), IČ: 47547588, se sídlem Jankovcova 1569/2c, Holešovice, 170 00 Praha 7, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 234 003 903 (dále jen jako „SimplyUp Group") není-li jinak smluvně stanoveno.

Realizace zakázek

Objednávky jsou přijímány telefonicky, prostřednictvím běžné i elektronické pošty, faxové zprávy nebo z on-line obchodu https://eshop.simplyup.cz. ​SimplyUp Group nevyžaduje písemné objednávky s výjimkou následujících případů:

Úhrada objednaného zboží (služby)

Dodané zboží je účtováno odběrateli dle aktuálního ceníku, není-li jinak smluvně stanoveno.

Fakturace objednaného zboží (služeb)/platby

Zboží a služby poskytnuté firmou ​SimplyUp Group odběrateli jsou účtovány prostřednictvím faktury se splatností 14 dní ode dne vystavení faktury.

Na základě zákona č. 7/2005 Sb., známého pod používaným názvem „Zákon o elektroodpadu", kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, a zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění známého pod používaným názvem „Autorský zákon" je na příslušném prodejním dokladu obsahující tisková zařízení (hardware), uvedena samostatná položka „V ceně zařízení je zahrnut poplatek na likvidaci elektroodpadu dle zákona 185/2001 Sb. v platném znění a náklady na autorské odměny dle zák. č. 121/2000 Sb. v platném znění." Na příslušném prodejním dokladu obsahujícím „Nenahrané optické nosiče" je uveden poplatek dle výše uvedeného Autorského zákona. Poplatky se řídí dle platné vyhlášky stanovené Ministerstvem životního prostředí a dle platné vyhlášky stanovené Ministerstvem kultury. Na základě účtování tohoto poplatku odebere ​SimplyUp Group od odběratele použité elektrozařízení (tiskárny, kopírky faxy).
Faktury jsou hrazeny hotově nebo prostřednictvím bankovního převodu. Odběratel posílá platby na bankovní účet uvedený na faktuře. 

Pokud odběratel bezdůvodně překročí splatnost faktury, bude se vyhýbat součinnosti při řešení úhrady svého závazku vůči společnosti ​SimplyUp Group a nebude podnikat žádné kroky směřující k nápravě stavu, vymezuje si společnost ​SimplyUp Group právo řešit své dlužné pohledávky prostřednictvím třetí osoby.
V případě sporu, vzniklého mezi odběratelem v postavení dlužníka a společností ​SimplyUp Group v postavení věřitele z důvodu nedobytnosti pohledávky, bude rozhodovat jediný a samostatný rozhodce pan Ing. Jiří Hudera, Lánecká 970, 582 91 Světlá nad Sázavou nebo jiný rozhodce ze seznamu Sdružení nezávislých rozhodců ČR o.s., Trnovanská 154, 417 31 Novosedlice, kterého určí věřitel, přičemž tento rozhodce bude rozhodovat dle zákona 216/1994 Sb. a dle zásad spravedlnosti, a rozhodne i o nákladech řízení. Dále jsou strany sporu tímto srozuměny a souhlasí s tím, že na doručování písemností v rozhodčím řízení se použijí ustanovení občanského soudního řádu o doručování písemností.

Výkup prázdných tonerových a inkoustových kazet

Pro zákazníky SimplyUp Group – nákup zboží a služeb za posledních 12 měsíců za min. 10 000 Kč bez DPH:

SimplyUp Group vykupuje použité tonerové a inkoustové cartridge za ceny uvedené v sekci výkup prázdných kazet internetového obchodu, kde je možné vyzvednutí prázdných kazet objednat. Objednávku prázdných kazet lze učinit i telefonicky, faxem či elektronickou poštou. Prázdné cartridge je rovněž možné doručit k výkupu do sídla společnosti. Za cartridge dostane odběratel tzv. Kreditní lístek, který použije k uplatnění nároku na slevu z některé z příštích objednávek. 

V případě výkupu mimo hlavní město Prahu, zajišťuje přepravu prázdných tonerových a inkoustových kazet třetí strana. V tomto případě je odběratel povinen oznámit záměr prodeje kazet ​SimplyUp Group předem a Kreditní lístky mu jsou zaslány poštou. ​SimplyUp Group si na zpracování odkoupených kazet a zaslání Kreditních lístků vyhrazuje lhůtu deseti dnů od dodání prázdných kazet třetí stranou. Bez čísla kreditního lístku není možné nárok na slevu uplatnit. Kreditní lístek je dále možné směnit za body věrnostního programu, tzv. Partner Bonusy v poměru 10 Kč = 1 Partner Bonus. O proplacení kreditního lístku nebo jeho směnu na Partner Bonusy musí odběratel požádat jakoukoliv písemnou formou. Žádost musí obsahovat číslo kreditního lístku, požadovanou formu likvidace kreditního lístku, datum a podpis. Hotovost za kreditní lístky vyplácí ​SimplyUp Group pouze v sídle společnosti.

SimplyUp Group dále zajistí ekologickou likvidaci použitých tiskových kazet, které nevykupuje dle předchozího odstavce.

Náklady na dopravu použitých cartridgí hradí ​SimplyUp Group v případě, že odevzdávaný materiál obsahuje minimálně 5 ks tonerových cartridgí s optickým válcem nebo 15 ks jakýchkoliv tiskových náplní (tj. tonery pro laser i inkoustové tiskárny, barvicí pásky i tonerové lahve). Doprava prázdných kazet je automaticky hrazena společností ​SimplyUp Group ve všech případech výkupů v Praze, kdy odběratel s objednávkou výkupu zároveň objednává i dodání nového materiálu.

Pro ostatní, kteří od ​SimplyUp Group nenakoupili za posledních 12 měsíců produkty a služby:

Platí vše uvedené v sekci Pro zákazníky, pokud je mezi zaslanými prázdnými kazetami minimálně 50 % originálních kazet HP. Důvodem tohoto omezení je rezervace limitované kapacity pro zpracování ostatních (ne HP) prázdných kazet pro zákazníky. Kazety HP jsou zpracovány v rámci HP Planet Partners programu. V případě nedodržení této podmínky může být účtován manipulační a likvidační poplatek ve výši 1 500 Kč bez DPH.

Možnost vracet tiskové kazety až 6 měsíců

V případě, že si odběratel chybně objedná tiskovou kazetu nebo zjistí, že má v zásobě tiskové náplně pro zařízení, které již bylo vyřazeno z provozu, ​SimplyUp Group nabízí vrácení peněz za vybrané nepoužité a nerozbalené tiskové kazety až 6 měsíců po jejich nákupu.
Tato garance se týká všech tiskových náplní HP.
Bližší informace a podmínky možnosti vracet tiskové kazety do 6 měsíců od jejich nákupu naleznete zde.

Práva z vadného plnění

Odběratel je povinen:

Záruka za jakost

SimplyUp Group poskytuje na zboží záruku za jakost v rozsahu, jaký je uveden na balení nebo v příbalových informacích ke zboží. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží odběratelem, tj. dnem uvedeným na faktuře.

Určité typy tonerových kazet HP mají doživotní záruku. Přesné podmínky této doživotní záruky jsou uvedeny na obalu kazety.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

Podmínky uplatnění práv (reklamace) z vadného plnění a z poskytnuté záruky za jakost v případě tonerových a inkoustových kazet pro tiskárny, kopírky a faxy (dále jen „tiskové náplně"):

Společnost ​SimplyUp Group si je vědoma možnosti provozních potíží, které by mohly odběrateli vzniknout v důsledku dodání vadných či nefunkčních tiskových náplní. Proto ​SimplyUp Group standardně vyřizuje všechny reklamace tiskových náplní systémem okamžité výměny, která spočívá v urychlené náhradě zboží (resp. v dodání náhradního zboží) tak, aby nedocházelo k provozním potížím na straně odběratele a teprve následně v posuzování oprávněnosti reklamace a odstranitelnosti závady na zboží. Postup při reklamaci systémem okamžité výměny:

1. Oznámení reklamace:
Odběratel oznámí vznik reklamace ​SimplyUp Group elektronickou poštou na adresu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Oznámení je rovněž možno učinit telefonicky v Zákaznickém centru společnosti ​SimplyUp Group (na čísla uvedená na www stránkách společnosti). Písemná forma není povinná, ale výrazně usnadňuje proces reklamace pro ​SimplyUp Group.

Oznámení vzniku reklamace musí obsahovat:

Podmínky uplatnění práv (reklamace) z vadného plnění a z poskytnuté záruky za jakost zboží s výjimkou tiskových náplní:

Následující body se týkají vyřízení reklamací jiných produktů, než jsou tiskové náplně, zakoupených od ​SimplyUp Group

1. Vznik reklamace
Odběratel domluví s ​SimplyUp Group způsob předání reklamovaného zboží. Přepravu reklamovaného zboží zajišťuje a hradí ​SimplyUp Group a odběratel se na ní domluví s ​SimplyUp Group telefonicky. Reklamační proces začíná okamžikem doručení reklamovaného zboží ​SimplyUp Group. Odběratel je povinen předat ​SimplyUp Group reklamované zboží v původním obalu.

2. Vyhodnocení reklamace a opravné kroky ​SimplyUp Group
SimplyUp Group si ponechává lhůtu 30ti dnů ode dne převzetí reklamovaného zboží k posouzení reklamace. Pokud je reklamace uznána jako oprávněná, ​SimplyUp Group na vlastní náklady odstraní vady nebo nahradí výrobek jiným. V opačném případě ​SimplyUp Group vrátí odběrateli reklamované zboží s písemným odůvodněním zamítnutí oprávněnosti reklamace.

Ověřování spokojenosti

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. 

Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u ​SimplyUp Group. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. 

Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem nebo zasláním zprávy na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Informace pro spotřebitele

Informace o dalších právech spotřebitele naleznete zde.  

SimplyUp Group s.r.o.