fbpx
800 131 484

Informace o právech spotřebitele

Tento dokument pojednává o zvláštních právech spotřebitele (osoby, které splňují podmínky dle §419 občanského zákoníku) a tvoří nedílnou součást obchodních podmínek společnosti Print Partners, s.r.o., které naleznete zde.  

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy pro spotřebitele: 

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. U vybraných produktů prodlužuje Print Partners tuto lhůtu na 6 měsíců, což se týká například všech tiskových náplní HP. Více informací najdete zde

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat Print Partners formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). 

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 

Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí mu Print Partners bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Print Partners došlo oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější nabízený způsob standardního dodání). Pro vrácení plateb použije Print Partners stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím spotřebiteli nevzniknou další náklady. 

Na základě dohody s Print Partners zboží buď vyzvedneme, nebo jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, spotřebitel zašle zpět nebo je předá na adrese sdělené spotřebiteli pro tento účel Print Partners, jinak na adrese sídla společnosti. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel zboží odešle zpět před uplynutím 14 dnů. 

Spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží, a pokud toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, ponese spotřebitel maximální náklady v odhadované výši 500 Kč. 

Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. 

Další informace pro spotřebitele, v případě smluv uzavřených při použití elektronických prostředků

Objednávka bude uložena u Print Partners a spotřebitel si ji může elektronicky vyžádat. 

Smlouvu lze uzavřít v českém a slovenském jazyce. 

Před podáním objednávky je odběrateli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. 

Print Partners s.r.o.